Project Fleck

Collegium Invisibile przedstawia Project Fleck dla studentów z Ukrainy 🇺🇦 / Collegium Invisibile introduces Project Fleck for students from Ukraine 🇺🇦 (English below)/ Collegium Invisibile представляє Project Fleck для українських студентів 🇺🇦 (Українська версія нижче)

W związku z trwającą wojną, wielu ukraińskich studentów i studentek zostało pozbawionych możliwości kontynuowania nauki. Część z nich, pomimo trudnej sytuacji, planuje jednak zdobywać wykształcenie w Polsce oraz innych państwach, w których znaleźli schronienie. Członkowie Collegium Invisibile studiujący w kraju i zagranicą postanowili podzielić się z nimi doświadczeniem i pomóc w odnalezieniu się w nowych realiach, także tych akademickich.

Drodzy Studenci, Drogie Studentki z Ukrainy!

gorąco zapraszamy Was do współpracy w ramach Projektu Fleck! Jako doświadczeni studenci i doktoranci z polskich i zagranicznych uczelni chętnie udzielimy Wam wsparcia w zakresie podejmowania i kontynuowania studiów w Polsce i innych krajach. Z naszej strony możecie liczyć na:

• indywidualny mentoring z jednym z nas obejmujący praktyczne porady,

• poznawanie tutejszej rzeczywistości akademickiej,

• wejście do polskiego środowiska akademickiego, zdobycie znajomości,

• pomoc w nauce języka polskiego i innych języków w ramach konwersacji,

• pomoc w rekrutacji na studia,

• warsztaty z pisania listów motywacyjnych i innych praktycznych umiejętności,

• stypendium w wysokości kilkuset złotych, a także porady w zakresie pozyskiwania innych stypendiów, grantów oraz form pomocy materialnej,

• certyfikat uczestnictwa sygnowany przez Collegium.

Będziemy też otwarci na Wasze propozycje i potrzeby!

Każdy z Was, kto chciałby wziąć udział w projekcie, proszony jest o wypełnienie formularza dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/6JyuNYabEsAmFBMe6 Termin nadsyłania zgłoszeń to 31 marca 2022. Następnie koordynatorzy poszukają Wam partnera, z którym łączą Was zainteresowania i który będzie mógł Wam najlepiej pomóc (na przykład studenta tego samego kierunku, znającego zadeklarowane przez Was języki). Z nim będziecie współpracować od kwietnia do czerwca spotykając się na żywo lub przez internet – dokładną formę współpracy ustalicie sami.

Projekt zakończy się obozem online, w czasie którego poznamy się w szerszym gronie i wymienimy doświadczeniami.

Do współpracy zapraszamy również maturzystów, którzy planują rozpocząć studia w roku akademickim 2022/2023.

Partnerami projektu są: Fundusz Stypendialny Talenty Princeton Polish Society

Dokładniejszy opis znajdziecie pod linkiem: https://bit.ly/3IkGaZx Pozostajemy do Waszej dyspozycji pod mailem programu: project.fleck@gmail.com

— [English version]

Due to the ongoing war, many Ukrainian students have been prevented from continuing their studies in their home country. Some of them, despite the difficult situation, plan to get education in Poland and other countries they have found shelter in. Members of Collegium Invisibile, studying in Poland and abroad, have decided to help them find themselves in new reality, including the academic one.

Dear Students from Ukraine!

we warmly invite you to cooperate with us as part of Project Fleck! As experienced students and doctoral candidates from Polish and foreign universities, we will be happy to support you in continuing your studies in Poland and other countries. On our part, you can count on:

• individual mentoring with one of us, which would include practical advice,

• learning about the local academic reality,

• entering the Polish academic community, gaining knowledge,

• help in learning Polish and other languages ​​through regular conversations,

• assistance in recruitment for studies,

• workshops on writing cover letters, and on other practical skills,

• a scholarship of several hundred PLN, as well as advice on obtaining other scholarships, grants and forms of financial assistance,

• certificate of attendance from Collegium Invisibile.

We will also be open to your suggestions and needs!

Each of you who would like to take part in the project is asked to fill in the form: https://forms.gle/6JyuNYabEsAmFBMe6 Deadline for applications is 31st March 2022. Then, the coordinators will look for a partner with whom you share your interests and who will be able to help you best (for example, a student of the same field, who knows the languages ​​you declare). You will work with him/her from April to June, meeting live or remotely - you will determine the exact form of cooperation yourself.

The project will end with an online event during which we will all get to know each other in a wider group and exchange our experiences.

We also invite high school graduates who plan to start their studies in the academic year 2022/2023.

The project partner are: Fundusz Stypendialny Talenty Princeton Polish Society

For any questions we remain at your disposal at project.fleck@gmail.com

— [Українська версія]

У зв’язку з війною, багато українських студентів булo позбавлених можливості продовжувати навчання. Деякі з них, незважаючи на складну ситуацію, планують здобувати освіту в Польщі та в інших країнах, де знайшли притулок. Члени Collegium Invisibile, які навчаються в Польщі та за кордоном, вирішили поділитися з ними своїм досвідом та допомогти їм знайти себе у нових реаліях, зокрема академічних.

Шановні студенти з України! ми щиро запрошуємо вас до співпраці з нами в рамках проекту Fleck! Як досвідчені студенти та докторанти польських та зарубіжних університетів, ми будемо раді підтримати вас у тому, щоб почати та продовжити навчання в Польщі та в інших країнах. Можете розраховувати на нашу допомогу, зокрема:

Індивідуальну розмову з одним із нас, у тому числі практичні поради, пізнання місцевої академічної дійсності, Вхід до польської академічної спільноти, отримання знань, Допомога у вивченні польської та інших мов в рамках розмови, Допомога в наборі на навчання, Семінар з написання мотиваційних листів та інших практичних навичок, Стипендія у розмірі кілька сотень злотих, а також консультації щодо отримання інших стипендій, грантів на дослідження та форм матеріальної допомоги, Cертифікат учасника.

Ми також будемо відкритими для ваших пропозицій та потреб!

Кожного з вас, хто бажає взяти участь у проекті, просимо заповнити форму: https://forms.gle/6JyuNYabEsAmFBMe6 Дедлайн подачі заявок – 31 березня 2022 року. Кожного з вас, хто бажає взяти участь у проекті, просимо заповнити анкету. Потім координатори будуть шукати партнера, з яким ви поділяєте свої інтереси і який зможе вам найкраще допомогти (наприклад, студент того ж напрямку навчання, який знає мови, які ви зазначили). Ви будете працювати з ним із квітня до червня, зустрічатися вживу або дистанційно, через Інтернет - точну форму співпраці визначите самі.

Завершиться проект дистанційною зустріччю, під час якої ми познайомимося у ширшій групі та обміняємося досвідом.

Запрошуємо також випускників шкіл, які планують розпочати навчання у навчальному році 2022/2023.

Партнери проекту: Стипендіальний фонд талантів Fundusz Stypendialny Talenty Прінстонське польське товариство

З будь-яких питань ми залишаємось у вашому розпорядженні на project.fleck@gmail.com