Zasady rekrutacji

Studia w Collegium Invisibile to niepowtarzalna okazja do rozwoju naukowego dla studentów wszystkich kierunków, zarówno humanistyczno-społecznych, jak i matematyczno-przyrodniczych i medycznych. Członkowie stowarzyszenia sami kształtują program swojej działalności naukowej w Collegium - współpracują z przedstawicielami swoich dyscyplin, uczestniczą w obozach naukowych, prowadzą zajęcia dla uzdolnionej młodzieży.

O członkostwo w Collegium Invisibile mogą ubiegać się studenci uczelni wyższych będący w chwili składania aplikacji

Do wzięcia udziału w rekrutacji zaproszone są również studiujące w Polsce osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa.

Rekrutacja do Collegium Invisibile składa się z dwóch etapów. Pierwszy polega na ocenie nadesłanego przez kandydata formularza oraz pracy pisemnej o charakterze naukowym. Drugi etap to rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje i motywację kandydatów do studiowania w Collegium, w której uczestniczy specjalista z dziedziny aplikującego, członek Rady Naukowej oraz przedstawiciel stowarzyszenia odpowiedzialny za koordynację procesu rekrutacji.