FAQ

Członkostwo i rekrutacja

Kto może zostać członkiem stowarzyszenia?

- Żeby korzystać z programów Collegium, należy przystąpić do odbywającej się co roku rekrutacji. Mogą w niej brać udział studenci II–III roku studiów pierwszego stopnia, I–II roku studiów drugiego stopnia lub II–VI roku studiów jednolitych studiujący na uczelniach w Polsce (zarówno obywatele polscy, jak i cudzoziemscy) lub poza granicami kraju (osoby z polskim obywatelstwem). Obecnie nie mogą do nas aplikować doktoranci. Członkami stowarzyszenia są także absolwenci, tutorzy oraz wszyscy ci reprezentanci społeczności akademickiej, którzy popierają cele Collegium i złożyli deklarację członkowską.

Jak wygląda proces rekrutacji do Collegium?

- Rekrutacja składa się z dwóch etapów. W ramach pierwszego prosimy o uzupełnienie formularza aplikacji oraz przesłanie eseju naukowego na dowolnie wybrany temat, co pozwala nam lepiej poznać kandydatów i kandydatki oraz ich zainteresowania naukowe. Drugi etap ma formę rozmowy. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele stowarzyszenia i zewnętrzny ekspert, specjalista w bliskiej kandydatowi dziedzinie. Członkowie komisji zapoznają się ze zgłoszonym formularzem oraz esejem – rozmowa oparta jest o oba te elementy. Więcej szczegółów publikujemy w ogłoszeniach o bieżących rekrutacjach.

Czy osoby przebywające na urlopach dziekańskich mogą ubiegać się o przyjęcie do stowarzyszenia?

- Tak.

Czy osoby nieposiadające statusu studenta (np. w przerwie między studiami licencjackimi i magisterskimi) mogą ubiegać się o przyjęcie do stowarzyszenia?

- Niestety nie.

Jakie są wymagania dotyczące eseju załączanego do formularza na I etapie rekrutacji? Czy należy przygotowywać specjalny esej, czy można wykorzystać wcześniej napisaną pracę? Czy mogę wysłać esej w innym języku?

- Objętość eseju powinna mieścić się w zakresie 3000–5000 słów (nie wliczając bibliografii). Może to być praca roczna, zaliczeniowa czy opublikowany już artykuł – pozostawiamy tu pełną dowolność. Zachęcamy jednak, żeby w miarę możliwości przesłać taki tekst, który najlepiej odda obecne zainteresowania naukowe kandydata/kandydatki. Esej służy przede wszystkim temu, żeby dobrze poznać osobę przystępującą do rekrutacji i jej warsztat naukowy. Praca może być przygotowana w języku polskim bądź angielskim. W przypadku innych języków prosilibyśmy o wcześniejszy kontakt ze stowarzyszeniem, aby ustalić, czy będziemy w stanie znaleźć eksperta zajmującego się zaproponowanym tematem i jednocześnie władającego wskazanym językiem.

Czy jest granica wieku, powyżej której nie można aplikować?

- Nie, nie ma.

Czy można przeprowadzić rozmowę rekrutacyjną zdalnie (za pomocą wideorozmowy)?

- W wyjątkowych przypadkach – tak. Rekrutacja w roku akademickim 2020/2021 ze względu na trwające zagrożenie epidemiczne zaplanowana została wyłącznie w trybie online.

Programy

Na czym polegają „studia” w Collegium?

- Studiami nazywamy cały proces indywidualnego kształcenia w Collegium - uczestnictwo w programach prowadzonych przez stowarzyszenie, w tym w tutorialu (więcej o naszych programach można przeczytać tutaj). Są to działania równoległe do studiów na macierzystej uczelni. Więcej szczegółów można znaleźć w Regulaminie Studiów Collegium. Po co najmniej trzech latach aktywnego udziału w merytorycznych działaniach edukacyjnych można ubiegać się o status absolwenta.

W jaki inny sposób można się zaangażować? Czy można tworzyć własne programy poza już istniejącymi?

- Jesteśmy otwarci na nowe pomysły, więc – jak najbardziej!

Jak znaleźć tutora? Czy istnieje jakaś pula osób współpracujących ze stowarzyszeniem w ramach Programu Tutorialnego, z której należy wybierać przyszłych tutorów?

- Nie. Każdy ze studentów Collegium może zaproponować dowolnego wybranego przez siebie eksperta, z którym chciałby nawiązać współpracę. Zawsze jednak oferujemy pomoc w poszukiwaniach właściwej osoby i kontakcie z potencjalnym tutorem.

Czy można wybrać tutora, który jest afiliowany przy zagranicznej instytucji naukowej?

- Tutorem może być dowolna osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która jest pracownikiem polskiej lub zagranicznej instytucji naukowej i wyraża zgodę na uczestnictwo w programie.

Czy Collegium proponuje tutorów dopasowanych do zainteresowań studentów w Programie Tutorialnym?

- Nie, decyzja o wyborze tutora należy do studentów. Collegium może pośredniczyć w kontakcie z wybraną przez Ciebie osobą, a koordynatorzy Programu chętnie podzielą się z zainteresowanymi studentami listą osób, którzy były już tutorami i mają doświadczenie we współpracy z nami.