Krzysztof Grzegorczyk

Doktorant z zakresu nauk prawnych na Uniwersytecie Warszawskim, przygotowuje pracę doktorską z prawa spadkowego pod opieką pana dr. hab. Konrada Osajdy. Studiuje historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim (w ramach MISH), w 2018 r. skończył też prawo na tej samej uczelni. Interesuje się przede wszystkim prawem cywilnym, prawną ochroną dóbr kultury, komparatystyką prawniczą, historią sztuki późnośredniowiecznej i nowożytnej. Zajmował się dotąd m.in. dziedziczeniem testamentowym i ustawowym, regulacjami dotyczącymi muzealiów, lwowską rzeźbą XVIII wieku. Zaangażowany w działalność kół naukowych: Prawa Cywilnego UJ, Prawnej Ochrony Dóbr Kultury TBSP UJ, Prawa Rzymskiego i Porównawczego TBSP UJ (przewodniczący w roku 2014/15), Studentów Historii Sztuki UJ. Prowadził dodatkowe zajęcia dla studentów z prawa rzymskiego i prawa cywilnego.

W Collegium Invisibile od 2015 roku. Przez cztery lata realizował tutorial z zakresu prawa cywilnego pod opieką pana dr. hab. Konrada Osajdy. W latach 2015–2019 współkoordynował program „Pierwszy Tutor”, przewodniczący Zarządu kadencji 2018/19, członek Zarządu kadencji 2019/20.

Jest byłym stypendystą, a obecnie tutorem Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Bardzo lubi zwiedzanie (nie tylko pięknych i nie tylko zabytkowych miejsc), muzykę klasyczną, język niemiecki i wycieczki górskie.